MẠNH MẼ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GTVT (21-01-2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2434/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 “Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025”.

Theo Kế hoạch, mục tiêu chính là hướng tới đầu tư hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành Bộ GTVT phù hợp với xu thế chuyển đổi số của Chính phủ và xây dựng nền kinh tế số trong giai đoạn 2021-2025.

Phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho mọi hoạt động nghiệp vụ, sử dụng dữ liệu số cho việc tự động hoá ra quyết định và hỗ trợ ra quyết định. Tập trung xây dựng các hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí, nguồn lực xã hội.

Cụ thể trong giai đoạn 2021 -2025, Bộ sẽ tập trung để hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành GTVT trong đó có CSDL nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải tới được người ra quyết định đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025

100% chế độ báo cáo trong ngành GTVT được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GTVT có kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; tất cả các dịch vụ công phổ biến liên quan tới nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT được nộp trực tuyến mức độ 3, 4.

Để đạt được những mục tiêu trên Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ GTVT.

Bộ cũng tập trung xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cũng như phát triển các hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu để hình thành nên hệ sinh thái trong giao thông thông minh; phát triển dữ liệu số, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra các số liệu dự báo hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển và chỉ đạo điều hành công việc của cơ quan.

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và các CSDL quốc gia.

Nguồn: http://www.tapchigiaothong.vn
Thông tin về sản phẩm Adsun
http://adsun.net.vn/product-vi/